Beperking van de vordering voor een verplicht deel – Wanneer verjaren de vorderingen?

Dood

De verjaringstermijn van de aanspraak op een verplichte portie is bij veel erfgenamen met een aanspraak op een verplichte portie niet bekend, men gaat er in de regel altijd vanuit dat de erfenis verdelen een kwestie van weken is. Dat is het ook in de meeste gevallen, dus niet altijd. Maar ja, het is mogelijk dat de aanspraak op het verplichte deel verjaart. In het volgende artikel informeren wij u over alle belangrijke aspecten van de verjaringstermijn voor gedwongen deelvorderingen. Ook laten we u zien hoe u uw vordering veilig kunt stellen en de verjaringstermijn niet kunt laten ingaan.

Kan een verplicht deel verjaren?

Ja, het verplichte deel kan verjaren en de aanspraken op het verplichte deel kunnen niet voor onbepaalde tijd geldend worden gemaakt. Het is daarom des te belangrijker dat een rechthebbende op een verplichte portie de vordering van de verplichte porties tijdig en actief verzorgt, om te voorkomen dat de verplichte portieaanspraak verjaart. Het verplichte deel wordt niet automatisch toegekend aan de rechthebbende op het verplichte deel, maar moet worden aangevraagd bij de erfgenamen. Uw contactpersoon is dus niet de erfrechtbank, maar de erfgenamen zelf Bij discrepanties tussen de erfgenamen en de erfgenaam dient in overleg met een advocaat een vordering tot gedwongen erfdeel te worden ingesteld zodat er geen tijd is stomdronken.

Wat betekent de verjaringstermijn van de verplichte deelvordering?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is de aanspraak op een verplicht deel een aanspraak op een vaste geldwaarde, die na het overlijden van de erflater door de erfgenamen of de gemeenschap van erfgenamen moet worden betaald. Deze vordering is onderworpen aan een wettelijke termijn en verjaart 3 jaar na kennisname van de erfenis en de onterving; maar niet later dan 30 jaar na de erfenis. De verjaringstermijn van de aanspraak op een verplicht deel gaat echter pas in op 31 december van het jaar waarin de nalatenschap heeft plaatsgevonden. Het recht op een verplicht deel bestaat ook als de rechthebbende op het verplichte deel niet weet hoe hoog het verplichte deel is.

Onwetendheid hierover laat de verjaringstermijn van de aanspraak op een verplicht deel onverlet. De persoon die recht heeft op een verplichte portie heeft recht op informatie van de erfgenamen over de hoogte van de nalatenschap. Als de erfgenamen weigeren informatie te verstrekken, moet u het verplichte deel aanklagen. Een advocaat gespecialiseerd in erfrecht staat u bij in alle zaken die hiermee te maken hebben. Neem tijdig contact op met de deskundige om te voorkomen dat de wettelijke deelvorderingen verjaren. Houd er ook rekening mee dat een betalingsverzoek of erkenning van de vordering niet voldoende is.

Wat is de verplichte deelvordering?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is er een verplicht deel voor de nakomelingen van de overledene en voor zijn echtgenote. Hierbij moet echter onderscheid worden gemaakt tussen aanspraak en aanspraak, omdat sommige nabestaanden altijd recht hebben op een verplicht deel, maar alleen onder bepaalde omstandigheden aanspraak hebben. In de meeste gevallen hebben alleen de nabestaanden van de overledene recht op het verplichte deel. Zo hebben de volgende personen recht op een verplichte portie:

  • Afstammelingen van de overledene (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen) – wettig, onwettig en geadopteerd
  • Echtgenoot (zie verplicht deel echtgenoot)
  • Ouders

Of kleinkinderen, achterkleinkinderen en ouders volgens het BGB recht hebben op een verplicht aandeel, moet per geval worden bekeken en hangt af van het feit of de overledene kinderen heeft en of deze nog in leven zijn. Als de kinderen van de overledene in leven zijn, hebben de ouders geen aanspraak. Als zij overleden zijn, is er alleen sprake van aanspraak als er geen andere nakomelingen zijn. Evenzo hebben de nakomelingen van de kinderen (kleinkinderen, achterkleinkinderen) geen recht als hun ouders of de kinderen van de overledene nog in leven zijn. Als echter een van de twee kinderen van de overledene overlijdt, kunnen hun kinderen – de kleinkinderen – aanspraak maken op het verplichte deel. Aan de andere kant hebben de volgende personen geen recht op een verplichte portie volgens het Burgerlijk Wetboek:

  • Gescheiden echtgenoten
  • Broers en zussen van de overledene (zie verplicht deel broers en zussen)
  • Stiefkinderen en stiefouders

Verjaringsregeling vordering verplicht deel

Een erfenis verjaart na 3 jaar als de persoon die recht heeft op een gedwongen deel geen proces heeft aangespannen. De termijn geldt echter vanaf het moment dat de erfopvolging bekend is, anders is het 30 jaar. Als de persoon die recht heeft op een verplichte portie geen informatie van de erfrechtbank heeft ontvangen over de erfenis, is de verjaringstermijn voor de verplichte portie 30 jaar. Als de rechthebbende op de verplichte portie echter op de hoogte is gesteld en op de hoogte is van de erfenis, verjaren de vorderingen na 3 jaar.

Hoe kan de verjaringstermijn van de verplichte deelvordering ontstaan?

De verjaringstermijn van het verplichte deel kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan het voorkomen dat de rechthebbende op een verplicht deel niets wist van zijn aanspraken, waardoor de termijn voor het doen gelden van de aanspraken uiteindelijk verstrijkt. Anderzijds kunnen de erfgenamen of de gemeenschap van erfgenamen ook verantwoordelijk zijn voor de verjaringstermijn door de persoon die recht heeft op een verplichte portie het leven te bemoeilijken en te weigeren informatie te verstrekken en de verplichte portie te betalen. Vooral de laatste benadering is een populaire strategie om het stellen van vorderingen zo oncomfortabel mogelijk te maken voor de rechthebbende op een verplichte portie. Als de erfgenamen een persoon die recht heeft op een verplichte portie onnodig vertragen, is het zinvol om een ​​advocaat in te schakelen om het proces te versnellen en de vorderingen een bepaald accent te geven. De erfgenamen weigeren doorgaans informatie te verstrekken over het bestaan ​​en de waarde van de nalatenschap, wat de berekening van het verplichte deel in de weg staat. Zonder de hoogte van de nalatenschap kan het verplichte deel niet worden berekend. De persoon die recht heeft op een verplichte portie heeft echter recht op informatie en kan ook een beëdigde verklaring van de erfgenamen opvragen voor de volledige en waarheidsgetrouwe opstelling van de boedellijst. Verspil geen tijd en vraag advies aan een erfrechtadvocaat om de verjaringstermijn van uw verplichte deel te vermijden.

Wanneer vervallen aanspraken op erfgenamen?

Vorderingen tegen de erfgenamen of een gemeenschap van erfgenamen verjaren na 3 jaar zodra de gerechtigde tot de verplichte portie op de hoogte was van het ontstaan ​​van de erfenis en de onterving. Met betrekking tot de verjaringstermijn is de gemeenschap van erfgenamen echter niet verplicht de persoon die recht heeft op een verplichte portie op de hoogte te stellen. De verjaringstermijn van de aanspraak op de verplichte portie gaat in aan het einde van het jaar waarin de aanspraak op de verplichte portie is ontstaan ​​en de rechthebbende daarvan op de hoogte was.

De persoon die recht heeft op een verplicht deel moet een rechtszaak aanspannen bij de rechtbank voordat de verjaringstermijn voor het verplichte deel verstrijkt. Een andere manier om de verjaringstermijn van de aanspraak op een verplicht deel te omzeilen, is door een juridisch bindende verklaring van de erfgenamen te verkrijgen waarin de aanspraak op een verplicht deel wordt erkend. Een betalingsverzoek is niet voldoende. Voorkom dat de gemeenschap van erfgenamen verantwoordelijk is voor de verjaringstermijn van uw vorderingen en raadpleeg een deskundige.

Hoe kan ik aanspraak maken op het verplichte deel?

De erfgenaam moet hoogstens schriftelijk contact opnemen met de erfgenamen of gemeenschap van erfgenamen om aanspraak te kunnen maken op het verplichte deel. De erfrechtbank is niet verantwoordelijk voor de betaling of vaststelling van het verplichte deel, zodat de rechthebbende op het verplichte deel zelf actie moet ondernemen om het verplichte deel te laten uitbetalen. Iedereen die aanspraak wil maken op het verplichte deel maar onenigheid met de erfgenamen verwacht, kan een advocaat inschakelen. Dit kan mogelijk tijd besparen en voorkomen dat de wettelijke deelvorderingen verjaren.

Verplicht deel uitbetalen

De gemeenschap van erfgenamen of de enige erfgenaam moet het verplichte deel uitbetalen en de vordering op het verplichte deel wordt onmiddellijk opeisbaar bij het intreden van de erfenis. De vordering tot betaling bestaat dus op de erfgenamen. In dit kader is het ook belangrijk om te weten dat de vordering niet gericht is op de legataris of executeur. Als de erfgenamen weigeren het verplichte deel uit te betalen, neemt u contact op met een erfrecht advocaat.

Beperking van de vordering voor een verplicht deel – Wanneer verjaren de vorderingen?
Schuiven naar boven